Contact
Projectnummer
Loginnaam
Wachtwoord

Introductie

WINDTURBINEGELUID bewaken met de Lden-monitor

Voor eigenaars van windparken is het wettelijk verplicht de emissieterm LE te registreren. LBP|SIGHT heeft een geautomatiseerd systeem van bewaking en monitoring ontwikkeld, waarmee eenvoudig aan deze registratieplicht kan worden voldaan. Aan de hand van de turbinespecificaties en het opgewekt vermogen kunnen wij bepalen hoeveel geluid de turbine heeft geproduceerd. Wij geven deze gegevens per windpark overzichtelijk weer op een persoonlijk voor u ingerichte website. We bieden u diverse opties, denk hierbij aan:
- Het uitdraaien van jaarrapportages;
- Inzicht in de jaargemiddelde emissieterm, verdeeld in etmaalperiodes dag, avond en nacht;
- Inzicht in het geluid bij omliggende woningen, op basis van de geregistreerde emissieterm;
- Een prognosetool, om te beoordelen wat het effect is als windturbines worden stilgezet;
- Een indicatieve contourplot.
Voor al deze opties kunnen de turbines interactief in- of uitgeschakeld worden, waardoor ook inzicht kan worden verkregen in de deelbijdragen van de windturbines.

Wettelijk kader

Eisen en verplichtingen

Onder de Omgevingswet dienen windturbines te voldoen aan de voorschriften in het Besluit activiteiten leefomgeving (artikel 4.430d) en het gemeentelijke Omgevingsplan (artikel 22.77). Hierin is voorgeschreven dat de emissieterm LE gebaseerd op de effectieve werking gedurende afgelopen kalenderjaar wordt geregistreerd.
Verder is in het Besluit activiteiten leefomgeving (artikel 4.430c) en Omgevingsplan (artikel 22.76) opgenomen dat het geluid van opwekken van elektriciteit met een windturbine of windpark op een geluidgevoelig gebouw ten hoogste 47 Lden bedraagt en 41 Lnight.

Compliance

Compliance

Het bovenstaande geeft de verplichting om jaarlijks op basis van de effectieve werking van het windpark de emissieterm te bepalen en vast te leggen. Aangezien deze gegevens minimaal 5 jaar ter beschikking dienen te blijven (zie Besluit activiteiten leefomgeving artikel 4.430d), leent dit zich bij uitstek voor verdere automatisering. LBP|SIGHT heeft hiertoe de website http://www.windturbinegeluid.nl ontwikkeld, die de voor de geluidemissie relevante gegevens automatisch te verzamelen en verwerken. Belangrijk voordeel hierbij is dat er dan geen jaarlijks initiatief nodig is om (vaak met terugwerkende kracht) aan de wettelijke verplichtingen te voldoen (nog buiten de kostenvoordelen).

Windturbinegeluid.nl

Uw eigen website

Specifiek voor uw windpark(-en) wordt een website opgebouwd, waarmee u direct alle noodzakelijke gegevens van dit en de voorgaande jaren op kunt vragen.

Emissieterm LE

Emissieterm van Dag, Avond en Nacht


De emissieterm LE betreft een jaargemiddelde waarde. We laten in de grafiek zien hoe deze door het jaar oploopt, door ieder etmaal de dag-, avond- en nachtbijdrage afzonderlijk in rekening te brengen. Door hierbij een logaritmische Y-as te nemen, zal de Emissieterm bij gelijke windcondities lineair toenemen totdat aan het einde van het kalenderjaar de definitief te beoordelen waarde bereikt wordt.
In de grafiek is een prognoselijn opgenomen welke in rechte lijn doorloopt vanaf de eerste dag, door de laatst geregistreerde dag, tot en met 31 december waarop uiteindelijk de definitieve waarde van de LE vastgesteld zal worden.

Prognose

Emissieterm + prognose maximum LE


Op dit moment is een prognosemodule als optionele uitbreiding in ontwikkeling. Hiermee kunnen dan van één of meerdere windturbines specifieke geluidreducerende maatregelen (zoals een gedeeltelijke stilstandsregeling, of afwijkende Noise-curve gedurende bijv. de nachtperiode) ingesteld worden. In deze figuur is al een prognosewaarde opgenomen gebaseerd op de MAXIMALE geluidemissie gedurende 24/7.
Eventuele ontbrekende dagen worden gemarkeerd met "geel", zodat in één oogopslag een eerste controle uitgevoerd kan worden. Verder is in deze (en de vorige) figuur ter tweede controle ook de totale opbrengst aangegeven.

Geluidcontouren

Lden-geluidcontouren


Per woning kun je Lden-waarde bepalen (zie laatste grafiek), en dus ook van allerlei rasterpunten in de omgeving. Optioneel kan voor complexe projecten op deze wijze ook een online contourenplotter geactiveerd worden. Deze past zich direct aan bij de selectie van één of meerder windturbines.
De nauwkeurigheid bij de woning is exact overeenkomstig de officieel berekende waarden, doordat ook de immissiepunten bij de woningen als rasterpunten opgenomen (kunnen) zijn.

Invoergegevens

Invoergegevens: bronsterkte-windsnelheid-curve


Deze grafiek geeft een presentatie van de ingevoerde waarden. Zoals in dit voorbeeld zichtbaar kunnen er voor de avond- of nachtperiode afwijkende curves ingevoerd worden ("Noise- modes").
Door het jaar heen kunnen eveneens andere Bronsterkte- en P-v-curves ingevoerd worden. Voor elke curve wordt een begindatum ingevoerd vanaf waar deze van kracht wordt.

Vermogenscurve

P-v curve: Vermogen t.o.v. windsnelheid


Bij het vaststellen van de geluidemissie per windsnelheid, wordt deze laatste bij voorkeur (vanwege de nauwkeurigheid) afgeleid van uit de gegarandeerde P-v-curve. Indien echter de windsnelheid op ashoogte (op de gondel) ook ter beschikking staat, dan wordt deze in de figuur aangegeven (de "groene wolk" in de figuur).

Rotortoerental

Rotertoerental bij elke windsnelheid


De figuur hiernaast geeft de relatie tussen de windsnelheid (afgeleid uit de P-v-curve a.h.v. de opbrengst) en het rotortoerental. Ook hier zij met een "groene wolk" de op windturbine gemeten windsnelheden aangegeven.

Lden bij woning

Lden bij de woningen


Uit de Emissietermen van elke dag/avond/nacht kun je de Lden-waarde bij elke individuele woning berekenen. Hiertoe wordt de met Geomilieu bepaalde overdracht in rekening gebracht, zodat deze waarden exact in overeenstemming zijn met het geluidoverdrachtsmodel zoals dat tijdens vergunningverlening of melding toegepast is.

Contact

Hebt u interesse hiervoor, of hebt u andere vragen, stuur een Email naar LBPSight Geluidbeheer, of bel 030-2311377 en vraag naar een van onze medewerkers van Monitoring en Geluidbeheer.